REFERENCIE - TEAM SRO

Prejsť na obsah

REFERENCIE

2021

 • Banská   Bystrica, Gymnázium - oprava a údržba oplotenia areálu   gymnázia
 • R2 Mýtna - Kriváň - realizácia odvodňovacích žľabov
 • Banská Bystrica, Hurbanova - realizácia inžinierskych sietí
 • Banská   Bystrica - okolie - opravy po prekopoch po opravách   vodovodov a kanalizácií
 • Banská   Bystrica - okolie - rekonštrukcie vodárenských objektov
 • Žiar nad   Hronom - oprava potrubného rozvodu vody

2020

 • Donovaly - oprava chodníka
 • R2 Mýtna -   Kriváň - realizácia odvodnenia obchvatu R2
 • Banská   Bystrica - okolie - opravy po prekopoch po opravách   vodovodov a kanalizácií
 • Banská   Štiavnica - prístavba   prístavba strelnice - voľnočasové   športové zariadenie
 • Dudince -   kúpele - demontáž a montáž strechy nad kotolňou
 • Banská   Bystrica - Pršianska terasa Vlčia jama - realizácia inžinierskych sietí,   vodovod, kanalizácia...
 • Prešov -   rodinné domy v obytnej zóne Záhradné   sady
 • Utekáč -   vodovod - rekonštrukcia verejného vodovodu

2019

 • Banská   Bystrica - parkovisko   odvodnenie parkoviska
 • Banská Bystrica - novostavba   Viladom Tajovského
 • Banská Bystrica ZŠ Ttranská - rekonštrukcia telocvične
 • Lučenec - teplovody - rekonštrukcia teplovodov
 • Slovenské pošty - opravy a rekonštrukcie pôšt SR
 • Banská Bystrica okolie - rekonštrukcie vodárenských objektov
 • Osrblie - rybovod - realizácia rybovodu na vodnom toku Osrblianka
 • Revúca - oporné múry - oprava oporných múrov na potoku Zdychava
 • Zvolen Continental - úprava výrobných priestorov
 • Obec Veľká   Lúka - prípojky verejného vodovodu

2018

 • Banská   Bystrica - Kremnička - dažďová, splašková kanalizácia
 • Brezno,   ul.Kiepka - oprava kanalizácie, oprava   kanalizačnej šachty
 • Dudince,   Kúpele Diamant - rekonštrukcia okolia minerálneho   bazéna, rekonštrukcia soc.zariadení v izbách
 • Nedožery -   Brezany, Prievidza   aglomerácia - kanalizácia a ČOV
 • Revúca, potok   Zdychava - oprava oporných múrov na potoku   Zdychava I.etapa
 • Banská Bystrica, bytový dom   Tajovského - kopmletná   realizácia BD, základy, hrubá stavba, inštalácie, terenné úpravy,...
 • Banská   Štiavnica, administratívna budova - rekonštrukcia strechy administratívnej   budovy
 • Hrochoť,   Banská Bystrica - rekonštrukcia vodojemu Hučava
 • Lipovec,   Zvolen - rekonštrukcia vodojemu Lipovec
 • Poltár,   administartívna budova - rekonštrukcia administartívnej budovy,   omietky výmena okien, dverí

2017

 • Baseline, Banská Bystrica, úprava potoka, Baseline, Banská Bystrica úprava brehu potoka
 • Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Úprava Svrčinovského potoka, Polder na Svrčinovskom potoku, STRABAG - PORR - HOCHTIEF Neresnícka, Zvolen úprava Svrčinovského potoka, realizácia gabiónov, zábradlie, zemné práce
 • Parkovisko   Rudohorská - stacionárna doprava, Banská Bystrica Strabag, Zvolen dažďová kanalizácia, realizácia vsaku, zemné práce
 • Kremnica   - prípojka kanalizácie   prípojka kanalizácie
 • Spaľovňa OLO,   Bratislava - odkanalizovanie spevnených plôch
 • Žiar nad   Hronom, výustný objekt - vybudovanie výustného objektu

2016

 • Fiľakovo,   ul. Tolstého, zokruhovanie verejného vodovodu, StVS, a.s., Banská Bystrica realizácia vodovodu
 • Bytový dom, OMIKRON, ul. Janka Kráľa, Banská Bystrica ENEZON, s.r.o., Banská Bystrica kopmletná realizácia BD, základy, hrubá stavba, inštalácie, terenné úpravy,...
 • Terminal Shopping Center, Banská Bystrica Bielostav, Banská Bystrica prekládka vodovodu DN300, DN100, DN800, vodovodná prípojka
 • Reanimácia objektu ZŠ na bytový dom, Pieninská ul., Banská Bystrica, Bauhaus, s.r.o., Banská Bystrica vnútorná zdravotechnika, dažďová   kanalizácia, splašková kanalizácia

2015

 • Allianz - Slovesnkej poisťovne, a.s., B. Bystrica, Allianz poisťovňa, Bratislava rekonštrukcia sociálnych zariadení, obklady, dlažby, omietky, výmena okien
 • Bytový dom, Komenského ul., Banská Bystrica, GW Developmend, Bratislava kopmletná realizácia BD, základy, hrubá stavba, inštalácie, terenné úpravy,...
 • Brezno - kanalizácia, vodovod, ul. Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov, EUROVIA SK, a.s., Košice splašková kanalizácia, vodovod
 • ČSPH, Hodonínska ul, Záhorská Bystrica, Bratislava TMBH, Banská Bystrica kompletná realizácia ČS, prestrešenie, konmunikácie
 • Prístavba Divadlo u Greškov, Tajov Vratislav Greško - Autoprogres   prístavba, spevnené plochy, preložka NN, dažďová kanalizácia Tajov
 • Vodovod Modrý Kameň, StVPS, a.s., Banská Bystrica realizácia vodovodu
 • Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov I.etapa, EUROVIA SK, Žilina realizácia kanalizácie

2014

 • ČOV Divín, doplnenie odľahčenia, mechanického predčistenia a nového terciálneho stupňa StVS, a.s., Banská Bystrica kompletné zhotovenie diela
 • Prístavba Hotela Kaskády Sielnica, AVIX, Banská Bystrica prístavba a úpravy zázemia
 • Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň, Strabag, Zvolen úprava potoka
 • Tajov - prívod vody z DVZ, StVPS, a.s., Banská Bystrica montáž vodojemov, montáž prívodného potrubia, elektrické prípojky, strojnotechnologické časti vodojemov, ASRTP
 • Technogym, Malý Krtíš, Technogym, Bratislava prístavba haly, zemné práce   

2013
 
 • Bytový dom Kuzmányho nábr. Zolen 1.etapa PM PLUS s.r.o., Banská Bystrica kompletná rekonštrukcia slobodárne, obklady, dlažby, omietky, výmena okien,
 • Detva - kanalizácia StVS, a.s., Banská Bystrica kanalizácia - odľahčovacia stoka, odľahčovacia komora
 • Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča Make Technology, Hradná 3 Bratislava realizácia vodovodu
 • I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica III.etapa Stavby mostov Slovakia Janka Kráľa 11, Banská Bystrica realizácia kanalizácie areálu BUČINA REAL Zvolen
 • IS Spišská Teplica Vodoreal, Banská Bystrica inžinierske siete
 • IS Svätý Jur Vodoreal, Banská Bystrica inžinierske siete
 • Malachov - kanalizácia StVS, a.s., Banská Bystrica splašková kanalizácia, prípojky
 • Prestrešenie spevnených plôch Eurovia Eurovia, Košice prestrešenie spevnených plôch
 • Vodovod pre lokalitu Pod Kniažkom Horná Mičiná StVS, a.s., Banská Bystrica vodovod
 • Zateplenie bytového domu Kokava nad Rimavicou zateplenie bytového domu, výmena okien
 • Žiar nad Hronom - obchvat - kanalizácia cesty R2 Strabag, Zvolen dažďová kanalizácia
2012

 • Prístavba lakovne sklad Malý Krtíš TECHNOGYM E.E., s.r.o., Alstrova 6477/202 , 831 06  Bratislava prístavba lakovne
 • Úprava komunikácie Granvia Banská Bystrica sanácia cesty Kostiviarska
 • Zastrešenie suchého skladu, sklad Malý Krtíš TECHNOGYM E.E., s.r.o., Alstrova 6477/202, 831 06 Bratislava zastrešenie suchého skladu, elektromontáž, spevnené plochy

2011

 • Bytový dom Jabloňová, Zvolen TOP.T. s.r.o., Banská Bystrica zateplenie bytovky, kompletná rekonštrukcia,
 • IS - Moskovská - Banská Bystrica Pemax Plus Banská Bystrica teplovodné rozvody, výkopové práce
 • IS - Pod Dúbravou - Banská Bystrica RMP BUILDING s.r.o. Bratislava dažďová, splašková kanalizácia, vodovod
 • IS - Priemyselný park Šalková - Banská Bystrica Bielostav Tajov dažďová a splašková kanalizácia
 • IS - Slnečné stráne - Banská Bystrica Granvia Construction Nitra dažďová a splašková kanalizácia
 • Severný obchvat R1 - Banská Bystrica Granvia Construction Nitra dodávka protihlukových stien, slnečných clon
 • Severný obchvat R1 - Banská Bystrica Granvia Construction Nitra ORL
 • Severný obchvat R1 PHS - Banská Bystrica BESTSTAV s.r.o. Nitra dažďová a splašková kanalizácia
    
2010

 • Graniar - Banská Bystrica StVS a.s. B.Bystrica vodovodné rozvody
 • Kanalizácia Tajov StVS a.s. B.Bystrica splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vodovod, čerpacie stanice
 • Podchod IS Graniar - Banská Bystrica StVS a.s. B.Bystrica pretlak popod cestu I.triedy, kanalizácia
 • Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV Gymnázium - Zvolen Gymnázium, Zvolen splašková kanalizácia, lapač tukov,  
 • Rekonštrukcia lesnej cesty Zalámaná Harmanec - Banská Bystrica Mestské lesy Banská Bystrica kompletná rekonštrukcia lesnej cesty, odvodnenie, výkopové práce
 • Severný obchvat R1 - Banská Bystrica Granvia Construction Nitra splašková a dažďová kanalizácia
 • Severný obchvat R1 - Banská Bystrica Granvia Construction Košice splašková a dažďová kanalizácia
 • Tepelné rozvody - Banská Bystrica BBES Banská Bystrica teplovodné rozvody, výkopové práce
    
2009

 • Úprava medziblokových plôch Sitnianska ul. - Banská Bystrica ZAaRES Banská Bystrica verejné osvetlenie, dlažba

2008

 • Rekonštrukcia a nadstavba MPC Horná ul. 97 B.Bystrica prístavba budovy, strecha, murovanie, priečky, omietky atď.
 • Slovdekra - Banská Bystrica Oprava budovy STK rekonštrukcia budovy, stierky, búracie práce, maľby, omietky
 • Slovenská akadémia vied Bratislava Oprava rekreač.zar. Donovaly rekonštrukcia rekreačných zariadení, murovanie, tesárske konštrukcie, atď.
 • Stavebné úpravy hotela Národný dom  - Banská Bystrica Národný dom Banská Bystrica kompletná rekonštrukcia, rozvody vody, rozvody kanalizácie, stierky, obklady, dlažby
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s. - Banská Bystrica StVS a.s. B.Bystrica ČOV Rakytovce-archív rekonštrukcia budovy na archív, omietky, búracie práce, dlažby, obklady
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s. - Banská Bystrica StVS a.s. B.Bystrica ČOV Rakytovce-búračky búracie práce, odvoz sutiny
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s., B. Bystrica Brezno Mazorníkovo prepojenie vodojemov, vodovodné potrubie, výkopové práce
 • Technotrade Invest s.r.o. - Banská Bystrica Inžinierske siete Graniar B.Bystrica dažďová a splašková kanalizácia
 • TRUA s.r.o. - Banská Bystrica Rekonštrukcia ZŠ Skuteckého B.Bystrica výmena okien, stierky, stavebné úpravy, nátery, maľby
 • TRUA s.r.o. - Banská Bystrica Rek. ZŠ - Kuchyňa Skuteckého B.Bystrica dodávka kuchynského zariadenia, stierky, maľby, podlahy
 • TRUA s.r.o. - Banská Bystrica Úprava medziblokových plôch Sitnianska vonkajšie terénne úpravy, dažďová kanalizácia, pokládka dlažby
       
2007

 • Dodávka - SOK a stavebných častí - Dielne  ZaRES Banská Bystrica úprava terénu, dodávky oceľových konštrukcií
 • Dodávka - SOK a stavebných častí - Garáže  ZaRES Banská Bystrica úprava terénu, dodávky oceľových konštrukcií
 • Kompletná dodávka stavebnej a technolog.časti Mliekoservis Slovakia a.s. Zvolen dodávka + montáž technológií
 • Rekonštrukcia doškoľovacieho zariadenie Krpáčovo Krajská prokuratúra B.Bystrica rekonštrukcia, podhľady, stieky, maľby, obklady, dlažby, osadenie sanity
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s. - Banská Bystrica StVS a.s. B.Bystrica ČOV Rakytovce búracie práce
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s., B. Bystrica ul. Štúrova a Strojárska Detva splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia výkopové práce
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s., B. Bystrica Brezno Mazorníkovo prepojenie vodojemov, vodovodné potrubie výkopové práce
 • Úpravy povrchov, výmeny striech, úprava čistých priestorov SENOBLE CENTRAL EUROPE s.r.o. Zvolen úpravy povrchov, omietky, maľby, stierky
 • Úpravy priestorov AB GR StVS a.s. B.Bystrica priečky, maľby, stierky, nátery
 • Zemné práce a komunikácie Sitnianska ul. B.Bystrica ZaRES Banská Bystrica parkovisko
2006

 • ČOV+ rek.kanalizácie Sliač Min.obrany SR Bratislava kompletná kanalizácia, výkopové práce
 • Mliekoservis Zvolen Mliekoservis Zvolen rekonštrukcia administratívnej budovy
 • OSMOF MONTÁŽE, s.r.o. Viktorínova 2 - Bratislava UNION, Zvolen kompletná rekonštrukcia, priečky, maľby, stierky
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s. - Banská  Bystrica ul. Lazovná Banská Bystrica dažďová a splašková kanalizácia vodovod
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s., B. Bystrica StVS a.s., B. Bystrica stavebné úpravy, priečky, stierky, maľby, nátery
 • Stredoslovenská vadárenská spoločnosť a.s., B. Bystrica ČOV Rakytovce ČOV
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ul. Genmjr. Miloša Vesela 21 - Ružomberok ÚVN SNP, Ružomberok dispozičné zmeny
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ul. Genmjr. Miloša Vesela 21 - Ružomberok Rekonštrukcia jednotlivých ambulancií a sauny obklady, dlažby, omietky, rozvody
    
2005

 • Aluplast Prievidza Aluplast Prievidza výrobná hala
 • ČOV + rek.kanála, Sliač MO SR Bratislava ČOV + kanalizácia
 • Kotolňa Gymnázium M.Kováča - Banská Bystrica Gymnázium Banská Bystrica dodávka technoógií, omietky, prestavba
 • Oprava strechy ZŠ Kalinovo ZŠ Kalinovo výmena krytiny
 • PSB Sliač - rekonštrkcia objektov PSB Sliač celková rekonštrukcia
 • Rek.obj.TJ Kalinovo Obec Kalinovo omietky, dlažby, obklady, maľby
 • Úpravy prevádzkových priestorov StVS, Banská Bystrica priečky, maľby, stavebné úpravy
 • Výroba sušených mliek Mliekoservis, Zvolen dodávka technológií, stavebné úpravy
    
2004

 • ČOV + rek.kanála, Sliač MO SR Bratislava pokl.rúr., rek.ČOV
 • Meteorolog.zariadenie Sliač MO SR Bratislava kábelové trasy k prenosom
 • Mliekáreň Zvolen I.Wittman, Mliek,Zvolen oprava povrchov
 • Pet.Pack. Lisovňa olejov - Zvolen Pet Pack Zvolen úpravy povrchov
 • Rekonštrukcia ubytovne Horná č. 82 a 84 Banská Bystrica Investorský útvar mesta Banská Bystrica zmena pred. využ. z ubyt. na malometrážne byty
 • Vodojem Jánsky Vrch StVS, Banská Bystrica opravy povrchov
 • Vodojem Remata StVS, Banská Bystrica Rek. Man. Komory
 • Výroba suš.mliek TGM Mliekoservis, Zvolen montáž technológie
 • Výroba sušených mliek Mliekoservis, Zvolen zatepľovanie
     
2003

 • Medika Zvolen K.WITTMAN Zvolen priečky, podlahy, fasáda
 • Mliekáreň I.WITTMANN a SYN - Zvolen I.WITTMAN - Mliekáreň Zvolen stavebná časť strojovne chladenie
 • OO PZ-Východ Banská Bystrica MV SR Bratislava Úplná rekonštrukcia
 • StVS, Banská Bystrica - úprava budovy GR StVS, Banská Bystrica Sádrokartón,ÚK,sanita el. inštalácia
 • Telekomunikácie  Medz. ústredňa - Banská Bystrica Contrax, B.Bystrica podlahy, podhľady, sanita
 • Vodojem Hájik StVS, Banská Bystrica Rek. Man. Komory
  
2002

 • Dostavba chaty Vodár Donovaly StVak, Banská Bystrica Prístavba nového traktu - komplet
 • Odberný objekt vodná nádrž - Turček StVak, Banská Bystrica Prístupová cesta, zemné práce, rúrové potrubie
 • OPEL - KOVA - Lučenec StVak, Banská Bystrica Zakladanie, zemné práce
 • Rekonštrukcia kotolne Pohronské kasárne - Banská Bystrica SNMaV, B.Bystrica ÚK,kotolňa, SOK,komín
 • Rekonštrukcia úpravne vody - Klenovec StVak, Banská Bystrica Výmena okien, obklady dlažby
 • Rodinný dom Galko - B.Bystrica Galko, B.Bystrica Kompletná rekonštrukcia rodinného domu
 • Vodovod - rozšírenie DVZ - Králiky Obec, Králiky Kompletná dodávka, VDJ rúrové vedenie
   
2001

 • Fitnescentrum Nám. Ľ.Štúra Banská Bystrica UNItrading, B.Bystrica Výmena dispozície, sanita,elektro
 • Inžinierska činnosť NEM - Banská Bystrica PORR, Bratislava Zemné práce, inž.siete zakladanie
 • Rekonštrukcia Gymnázia Mládežnícka - Banská Bystrica Gymnázium, B.Bystrica Rekonštrukcia objektu, ÚK, el.inštalácie
 • Rodinný dom, Veľký Krtíš Anna Bystrianska Veľký Krtíš Kompletná dodávka RD
 • Sklady Banská Bystrica Ing. Presperín Generálna rekonštrukcia skladu
 • Terénne úpravy Golfové ihrisko Tále EnviGeo Kynceľová Zemné práce
 • Úpravňa vody Jasenie StVak,B.Bystrica Komplet.dodávka stavby
 • Výrobňa cereálnej stravy Veľký Krtíš AC, V. Krtíš Kompletná dodávka  výrobnej prevádzky
 • Výrobňa potravín Gastronom - Banská Bystrica Gastronom, B.Bystrica Výmeny povrchov el. inštalácia
     
2000

 • Mliekáreň I.WITTMANN a SYN - Zvolen I.WITTMAN - Mliekáreň Zvolen Výmeny obkladov a dlažieb - Moravský blok
 • Obytný dom Svit Dukastav, B.Bystrica Obklady, dlažby, zvislé a vodorovné konštrukcie
 • Rekonštrukcia areálu StVaK - Čačín StVak,B.Bystrica Úpravy povrchov, izol proti rop. produktom
 • Rodinný dom Babic - Zvolen Babic, Zvolen Kompletná dodávka RD
 • Rodinný dom Zlatý potok - Zvolen Šáli Ján Kompletná dodávka RD
 • Servis, predaj ATC - Lučenec Autocentrum,V.Krtíš Rekonštrukcia servisu + park.plochy + inž.siete
 • Servis, predaj ATC - V.Krtíš Autocentrum,V.Krtíš Rekonštrukcia servisu + park.plochy + inž.siete
Návrat na obsah